Conform prevederilor legale cuprinse în O.G. 43/2000, privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri ca zone de interes naţional, precum şi în Ordinul nr. 251/2004, privind deţinerea şi comercializarea detetoarelor de metale, persoanele fizice şi juridice care deţin şi/sau comercializează detectoare de metale, sunt obligate să obţină, în prealabil, autorizaţia inspectoratului de poliţie al judeţului pe raza căruia îşi au domiciliul sau sediul. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 267/2021 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, „se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale”.

 Documente necesare eliberării autorizaţiei de deţinere pentru persoane fizice

  • cerere-tip completată (vezi documente anexate), cu mențiunea exprimării consimțământului expres al beneficiarului serviciului public de eliberare a copiilor certificate, de către instituțiile abilitate a documentelor ce conțin date cu caracter personal;
  • actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);

Documente necesare eliberării autorizaţiei de deţinere pentru persoane juridice 

  • cerere-tip completată (vezi documente anexate), cu mențiunea exprimării consimțământului expres al beneficiarului serviciului public de eliberare a copiilor certificate, de către instituțiile abilitate a documentelor ce conțin date cu caracter personal;
  • actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);

Documente necesare eliberării autorizaţiei pentru comercializarea detectoarelor de metale 

  • cerere-tip completată (vezi documentele anexate), cu mențiunea exprimării consimțământului expres al beneficiarului serviciului public de eliberare a copiilor certificate, de către instituțiile abilitate a documentelor ce conțin date cu caracter personal;