Î/Şef serviciu: Inspector principal de poliţie MANOLE DANIEL

Telefon secretariat: 0242 306 144

Serviciul Financiar asigură acordarea drepturilor băneşti întregului personal al inspectoratului şi efectuarea plăţilor către furnizorii de bunuri şi servicii.

Serviciul Financiar are următoarele atribuţiuni principale:

 • - conduce contabilitatea în partidă dublă şi întocmeşte bilanţul, respectiv darea de seamă contabilă, conform actelor normative în vigoare;
 • - înregistrează în contabilitate cronologic şi sistematic, potrivit planurilor de conturi şi normelor emise pentru aplicarea acestora, operaţiunile patrimoniale, efectuarea de înscrisuri care stau la baza acestora, dobândind astfel calitatea de documente justificative;
 • - reflectă în expresie bănească bunurile mobile şi imobile din contabilităţile băneşti, titlurile de valoare, drepturile şi obligaţiile unităţii, precum şi mişcările şi modificările intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile şi rezultatele obţinute de acestea;
 • - reprezintă unitatea în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice cu care angajează unele comenzi, contracte sau alte obligaţii care implică efectuarea de plăţi sau încasarea unor sume băneşti;
 • - urmăreşte lichidarea unor obligaţii contractuale angajate;
 • - achită la termen drepturile băneşti cuvenite personalului inspectoratului şi virează la destinaţii obligaţiile şi reţinerile cadrelor unităţii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de sănătate, altor unităţi sau terţe persoane în favoarea cărora s-au efectuat astfel de reţineri;
 • - întocmeşte anual bugetul de  venituri şi cheltuieli al unităţii pe care-l înaintează organelor ierarhic superioare, iar după aprobarea acestuia trece la executarea acestor bugete;
 • - urmăreşte încadrarea cheltuielilor aprobate şi efectuate în alocaţiile bugetare şi fondurile aprobate pentru finalizarea acţiunilor din cadrul unităţii sau a altor indicative pe care le asigură din punct  de vedere financiar;
 • - asigură întocmirea dosarelor de pensie pentru poliţiştii cu drept la pensie sau care şi-au încetat activitatea în poliţie, din alte motive;
 • - efectuează controlul financiar preventiv propriu pentru orice operaţiune care angajează cheltuirea fondurilor unităţii;
 • - răspunde de efectuarea inventarierii patrimoniului în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 •